Polityka prywatności Agencja Latem

W trosce o użytkowników serwisu agencjalatem.pl przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami. Administratorem gromadzonych danych jest BE MY ART Michał Pacułt z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grottgera 6, 43-300 Bielsko-Biała, adres korespondencyjny: ul. Grottgera 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472052834, zwana Administratorem Danych. Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu agencjalatem.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu agencjalatem.pl realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: ahoj@agencjalatem.pl. W związku z korzystaniem z serwisu agencjalatem.pl Administrator Danych może gromadzić następujące dane o użytkownikach: adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie, imię, nazwisko, wykonywany zawód, adres zamieszkania, adres do korespondencji, województwo i kraj zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu lub faksu oraz datę urodzenia. Zakres danych o konkretnych użytkownikach zależny jest od kategorii użytkownika, a podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu agencjalatem.pl. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych w serwisie agencjalatem.pl. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.agencjalatem.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie. Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych, w tym w szczególności: 1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej; 3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych; 4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane; 5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres ahoj@agencjalatem.pl. Prawa osoby, której dane są przetwarzane Osobie, której dane dotyczą, przysługuje odpowiednio do charakteru danych osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu. Prawo skargi Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie przetwarzania danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem ahoj@agencjalatem.pl.